ผศ.ดร.อุษารัตน์ ธีรธร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_2_1_
อีเมล์ : usarat.t@ku.ac.th
ดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการดำเนินงาน
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_2_8_
อีเมล์ : fbuskap@ku.ac.th
ดร.อารยา เอกพิศาลกิจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_1_6_
อีเมล์ : fbusaae@ku.ac.th
คุณศศิกาญจน์ ฉกามานันท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_8_2_
อีเมล์ : macct@ku.th
คุณสุรัตน์ อ่วมขันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_8_2_
อีเมล์ : fbussrou@ku.ac.th, macct@ku.th