ศ.ดร.สมฤกษ์ กฤษณามระ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ดร.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง (รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฯ
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_1_1_1_
ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชาบัญชี)
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_0_1_
อีเมล์ : fbussyr@ku.ac.th
รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม (หัวหน้าภาควิชาการเงิน)
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : Tel: 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_2_0_1_
อีเมล์ : fbuspan@ku.ac.th
ผศ.ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ (หัวหน้าภาควิชาการจัดการ)
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_3_0_1_
อีเมล์ : fbuspwu@ku.ac.th
ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย (หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต)
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_6_0_3_
อีเมล์ : kamolbhan@gmail.com
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ (หัวหน้าภาควิชาการตลาด)
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_4_0_1_
อีเมล์ : fbusths@ku.ac.th