ข่าวประกาศ

ห้องปฏิบัติการทางการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

แจ้งข้อกำหนดในการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางวิจัย ชั้น 7 อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. เวลาเปิด-ปิด: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น. และ
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.

2. การแจ้งความประสงค์การใช้ห้องฯ:
2.1 กรณีเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือโครงการพิเศษที่นิสิตผู้นั้นสังกัดอยู่ แจ้งความประสงค์มายังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
2.2 กรณีเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งความประสงค์ผ่านหัวหน้าภาควิชา มายังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
2.3 กรณีเป็นคณาจารย์และบุคลากร ให้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะโดยตรง
2.4 ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์การใช้ห้องฯก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ และหากเป็นการใช้ห้องในวันเสาร์-อาทิตย์ ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ภายในวันพฤหัสบดี ในทุกสัปดาห์ เวลา 16.30 น.

3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางวิจัย
3.1 ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะจำนวน 15 เครื่อง พร้อม LCD และ Projector ที่สามารถทำการอบรมวิชาการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3.2 โปรแกรมทางสถิติและฐานข้อมูลที่ได้ติดตั้งในห้องปฏิบัติการทางวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย Thomson Reuter Eikon (1 license) STATA (10 license) SPSS (16 license) และ AMOS (10 license) ทั้งนี้ โปรแกรมทางสถิติและฐานข้อมูลที่มี 1 บัญชีผู้ใช้นั้น จะต้องมีการแจ้งความประสงค์ในการใช้ และจะอนุญาตให้มีการใช้งานในเวลาที่จำกัด เพื่อเปิดทางให้ผู้ที่ต้องการใช้ท่านอื่นด้วย
3.3 ขอความร่วมมือในการงดนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้าไปภายในห้องปฏิบัติการทางวิจัย
3.4 หากพบปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิจัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้อง หรือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ (ชั้น 2) หมายเลขภายใน 1155, 1151 หรือ 1173 หรืออีเมลล์ที่ fbusccp@ku.ac.th, fbuscp@ku.ac.th, fcpctpk@ku.ac.th หรือ fbuspwl@ku.ac.th

** Download ข้อกำหนดฉบับจริงได้ที่ปุ่ม download ด้านล่างนี้ **