ข่าวประกาศ

!! NEW !! ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ขณะนี้ ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดต่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลแล้ว ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำขั้นตอนในประกาศนี้อย่างเคร่งครัดด้วย