ข่าวประกาศ

!! NEW !! ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ขณะนี้ ทางโครงการฯ กำลังรอเลขรหัสนิสิตจากทางบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ เมื่อได้รับเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้นิสิตทราบ และโปรดดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศนี้อย่างเคร่งครัดด้วย