พฤติกรรมบุคคลในองค์การ รหัสวิชา 01140574

แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ อิทธิพลขององค์การและควบคุมที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารและพนักงาน สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ ขบวนการ เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของบุคคลในองค์การ

Conceptual behavioural science. Organisation and control’s influence on manager and staff behaviour. Causes of conflict and strategies for managing organisational conflict. The Process of organisational conflict. The process of organisational change and staff development.