สัมมนา รหัสวิชา 01137597

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางบัญชี ในระดับปริญญาโท

Presentation and discussion on current interesting topics in accounting at the master’s degree level.