การศึกษาค้นคว้าอิสระ รหัสวิชา 01137595

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโท

Independent study on interesting topics at the master’s degree level, compile into a report and present in the final oral examination.