ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี รหัสวิชา 01137591

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางบัญชี การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์

Research principles and methods in accounting and problem analysis for research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques. Analysis interpretation and discussion; of research result report writing for presentation and publication.