การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล รหัสวิชา 01140543

การนำหลักการทางการตลาดยุคดิจิทัลมาประยุกต์ในตลาด การออกแบบกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล การวางแผนและการพัฒนาแผนการตลาดยุคดิจิทัล การนำไปปฏิบัติและควบคุมโปรแกรมทางการตลาดยุคดิจิทัล

Applying digital marketing principles and practices in the marketing place. Designing digital marketing strategies. Planning and developing digital marketing plan. Implementing and controlling digital marketing programme.