การแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ รหัสวิชา 01137554

แนวคิดในการออกแบบและนำเสนอภาพรวมของข้อมูลในมุมมองมิติต่างๆ คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูล การสร้างและออกแบบการนำเสนอรายงานและแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ในการตัดสินใจและดำเนินการตามข้อมูลธุรกิจ

Concepts of designing and presenting data in multi dimensions. Features of data visualization tools. Creating and designing powerful reports and dashboards for users to make decisions and take action based on their business data.