การจัดการตลาดขั้นสูง รหัสวิชา 01140541

การตลาดในเศรษฐกิจยุคใหม่ ระบบข้อมูลทางการตลาด คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ตลาดผู้บริโภค และตลาดธุรกิจ การกำหนดส่วนแบ่งตลาด และเป้าหมายตลาด การสร้างมูลค่าและตำแหน่งตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนทางการตลาด

Marketing to the new economy. Marketing information system. Customer value and satisfaction. Marketing management process. Analysis marketing opportunities, consumer and business markets. Identifying market segments and targets. Creating brand equity and positioning. Marketing mix strategy. Creating sustainable marketing success.