การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ รหัสวิชา 01140501

การวางแผน การวิเคราะห์ เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ ระเบียบวิธีเชิงปริมาณแบบต่างๆ ที่ใช้ในทาง
ธุรกิจ

Planning, analysing, techniques for decision making in business. Different quantitative methods applied in business.