ปัญหาพิเศษ รหัสวิชา 01137598

การศึกษาค้นคว้าทางบัญชีระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Study and research in accounting at the master’s degree level and compile into a written report.