การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมในยุคดิจิทัล รหัสวิชา 01137553

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในธุรกิจในยุคดิจิทัล การระบุความเสี่ยงทั้งในภาพรวมของธุรกิจ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงทางไซเบอร์ การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

Concepts of business risks and uncertainty in the digital era. Risk identification, including enterprise risk, strategic risk, and cyber risk. Risk assessment and risk responses. Risk treatment plan. Effective internal control for risk management in the digital era.