การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รหัสวิชา 01137555

มาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบ หลักของการควบคุมภายในในธุรกิจ หลักในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมทั่วไป และ การควบคุมแอปพลิเคชัน การใช้เครื่องมือที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมและการตรวจสอบวงจรรายได้และวงจรรายจ่าย การควบคุมและการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Professional standards related to information technology controls and auditing. Principles of internal controls in business. Principles of auditing and controls for information technology: general controls and application controls. The use of computer-aided tools in IT audits. Controls and audit of revenue and expenditure cycles. Controlling and auditing of IT fraud.