การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจในโลกยุคดิจิทัล รหัสวิชา 01137552

แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศในยุคดิจิทัล ประเภทและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การนำไปใช้และผลกระทบของการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีเชิงลึกต่อการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูล

Concepts of data and information in a digital world. Data analytics types and methods. Implementation of data analytics and its impacts on organisational analytics-based decision making.