การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ รหัสวิชา 01137522

การเชื่อมโยงบัญชีเพื่อการจัดการกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์การกำหนดราคาขาย การวางแผนกำไร การควบคุมต้นทุนและคุณภาพ การประเมินผลการดำเนินงาน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

Linkage between management accounting and business strategy. Strategic pricing. Profit planning. Cost and quality control. Performance evaluation. Strategic decision making.