การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี รหัสวิชา 01137551

แนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจ การออกแบบระบบ และการนำระบบไปใช้งาน โดยมุ่งเน้นเฉพาะระบบสารสนเทศทางการบัญชี แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม

Concepts and techniques related to information technology system development. Planning, business requirement analysis, system design, and implementation with particular focus on accounting information systems. Concepts for appropriate application of technology in information systems.