การรายงานการตัดสินใจทางการเงิน รหัสวิชา 01137541

แนวคิดทางการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม การประเมินการด้อยค่าและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูล สำหรับการตัดสินใจทางการเงินตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Accounting concepts for fair value measurement. Impairment and practices regarding to the recognition, measurement, presentation and disclosure for financial decisions in accordance with financial reporting standards.