การวิเคราะห์งบการเงิน รหัสวิชา 01137515

รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ การปรับรูปแบบงบการเงิน กิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การวิเคราะห์การเติบโตและความยั่งยืน คุณภาพกำไรและการตกแต่งกำไร การแก้ไขตัวเลขทางการบัญชี การพยากรณ์จากข้อมูลบัญชี

Financial reports. Business analysis. Reformatting financial statements. Operating and financing activities. Profitability analysis. Growth and sustainability analysis. Earnings quality and earnings management. Fixing accounting numbers. Forecasting from accounting numbers.