การบัญชีร่วมสมัย รหัสวิชา 01137514

ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ปัญหาและแนวปฏิบัติทางการบัญชี

Current issues in financial accounting, concept, accounting theory, measurement and recognition, financial reporting and disclosures, problems and accounting practices.