ศ.ดร.สมฤกษ์ กฤษณามระ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
ดร.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
ตำแหน่ง : อดีตหุ้นส่วนบริษัทไพรัช
ดร.ปัญญา สมฤทธิ์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักบัญชีอาวุโส International Accounting and Tax, SCG บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ (8 ว.เดิม) / หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ระหว่างประเทศ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ.นวลใจ กิตติศรีบูรณ์กุล
ตำแหน่ง : ...............
อ.ไพบูลย์ ฉายรักษา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา /ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
อ.วิมลพร บุณยัษเฐียร
ตำแหน่ง : หุ้นส่วนส่วนงานตรวจสอบบัญชี
อ.นันทวัฒน์ สำรวญหันต์
ตำแหน่ง : หุ้นส่วนส่วนงานตรวจสอบบัญชี
อ.วีรชัย ศุภวิรัชบัญชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 1
อ.ธวัชชัย เกียรติกวานกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อ.สุมาลี โชคดีอนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการอาวุโสส่วนงานตรวจสอบบัญชีของแกรนท์ ธอร์นตัน
อ.สมบัติ นราวุฒิชัย
ตำแหน่ง : เลขาธิการ กบข.
อ.จันทิรา จันทราชัยโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี