ผศ.ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_2_4_
อีเมล์ : fbussrw@ku.ac.th
ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการดำเนินงาน
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_1_1_
อีเมล์ : fbuspwl@ku.ac.th
ดร.อุษารัตน์ ธีรธร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_2_1_
อีเมล์ : fbusurs@ku.ac.th
คุณศศิกาญจน์ ฉกามานันท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_7_2_
อีเมล์ : macct.ku@gmail.com
คุณยุพิน ปัญญาสูง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_8_2_
อีเมล์ : fbusypp@ku.ac.th