ดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข
Position : ประธานโครงการฯ
Tel : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_3_6_
E-mail : fbustssv@ku.ac.th
ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
Position : กรรมการและเลขานุการ
Tel : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_0_0_5_
E-mail : fbuspwl@ku.ac.th
Position :
คุณศศิกาญจน์ ฉกามานันท์
Position : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
คุณยุพิน ปัญญาสูง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป