ศ.ดร.สมฤกษ์ กฤษณามระ
Position : ที่ปรึกษา
ดร.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล
Position : ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
Position : ประธานคณะกรรมการฯ
Tel : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_1_1_1_
E-mail : fbussas@ku.ac.th
รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์ (หัวหน้าภาควิชาบัญชี)
Position : กรรมการ
Tel : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_5_0_1_
E-mail : fbuspbp@ku.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ (หัวหน้าภาควิชาการเงิน)
Position : กรรมการ
Tel : Tel: 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_2_0_1_
E-mail : fbusapp@ku.ac.th
ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล (หัวหน้าภาควิชาการจัดการ)
Position : กรรมการ
Tel : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_3_0_1_
E-mail : fbusent@ku.ac.th
ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี (หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต)
Position : กรรมการ
Tel : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_6_0_1_
E-mail : fbusnpp@ku.ac.th
ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย (หัวหน้าภาควิชาการตลาด)
Position : กรรมการ
Tel : 0_2_ 9_4_2_ 8_7_7_7_ ต่อ 1_4_0_1_
E-mail : fbusptc@ku.ac.th