• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546
 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถศึกษาได้ในหลักสูตรแผน ก. แบบ ก (2)
 • ผู้ที่จะเลือกศึกษาในแผน ข. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. หรือทางไปรษณีย์
 • ช่วงเวลาวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
 • ช่วงเวลาวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
 • สอบข้อเขียน
 • ช่วงเวลาวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • ช่วงเวลาวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
 • สอบสัมภาษณ์
 • ช่วงเวลาวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ
** หากสมัครทางไปรษณีย์ ถือวันที่ในตราไปรษณีย์ประทับ **
** ค่าสมัคร 800 บาท โดยชำระเงิน ได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **
ชื่อบัญชี โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ ค่าสมัครสอบ เลขที่ 069-2-53883-8 ประเภท ออมทรัพย์
 • สำเนาการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตัวจริง 1 ชุด (สำหรับผู้เลือกแผน ข.)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • ใบสมัคร (Download ได้ที่ Application Form หรือ สมัครออนไลน์)
 • สำนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • รูปถ่ายสี พื้นขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ)
  • - ความรู้ทางบัญชี
  • - ความรู้ทางธุรกิจ และความรู้รอบตัว
  • - ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)