มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการ ของกลุ่มผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยทางบัญชี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ ในการเรียนรู้ในวิชาชีพบัญชี และการศึกษาวิชาการบัญชีในประเทศไทย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ ในวิชาชีพบัญชี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี


  • เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในสาขาวิชาชีพบัณฑิต ตามความต้องการของตลาดแรงงานและข้อบังคับ เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
  • เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการวิจัยทางบัญชีให้บุคคลในสาขาวิชาชีพ ให้ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะเน้นเป็น Research University และยกระดับมาตรฐานการศึกษาในวิชาชีพ
  • เพื่อให้โอกาสกับบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบัญชีในระดับบัณฑิตศึกษา


โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนนอกเวลาราชการ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยใช้หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับอนุมัติในปี 2547 โดยมี 2 แผนการศึกษา ได้แก่ แผน ก มีวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) ชื่อภาษาอังกฤษ MASTER OF ACCOUNTANCY (M.Acc.) และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ ผู้เข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 ทุกประการ