หลักสูตร 2 ปี ปีละ 2 ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง มกราคม - เมษายน
ภาคฤดูร้อน ระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม

**หมายเหตุ
เรียนทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยประมาณเป็นเงิน 235,000 บาท
โดยแบ่งชำระเป็น 6 งวด
**หมายเหตุ
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าสอบและค่าเรียนภาษาอังกฤษ (กรณีสอบไม่ผ่าน) รวมทั้งไม่รวมค่าทัศนศึกษาต่างประเทศ
- กรณีผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพนิสิต
- โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต)
ก.รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
ข.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 2
1.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01130597 สัมมนา 1,1
(seminar)
- วิชาบังคับเอก 24 หน่วยกิต
01130518* การจัดการธุรกิจขั้นสูงสำหรับนักบัญชี 3(3-0-6)
Advanced Business Management for Accountants)
01130519* ทฤษฎีการบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Accounting Theory)
01130522* การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
(Strategic Cost Management)
01130532** การสอบบัญชีและบริการการให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
(Auditing and Assurance Services)
01130551** การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
(Accounting Information System Analysis and Design)
01130561 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6)
(Tax Management)
01130591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)
(Research Methods in Accounting)
01130541* แนวคิดทางการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)
(Accounting Concept for Financial Instruments)
- วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังตัวอย่างรายวิชาดังต่อไปนี้
01130514 การบัญชีร่วมสมัย 3(3-0-6)
(Contemporary Accounting)
01130515 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6)
(Financial Report and Analysis)
01130516 การบัญชีสำหรับธุรกิจข้ามชาติ 3(3-0-6)
(Accounting for Multinational Enterprises)
01130517* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Reporting Standards)
01130531 การตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing)
01130533 การสอบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Auditing and Electronic Data Processing)
01130534 การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตในทางบัญชี 3(3-0-6)
(Forensic Accounting and Fraud Prevention)
01130535 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตามหน้าที่ 3(3-0-6)
(Corporate Governance and Accountability)
01130572 การอำนวยการวางแผนและควบคุม 3(3-0-6)
(Controllership)
01130598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problem)
2.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข (จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต)
ก.รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายชื่อวิชา แผน ข
1.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01130597 สัมมนา 1,1
(seminar)
- วิชาบังคับเอก 24 หน่วยกิต
01130518* การจัดการธุรกิจขั้นสูงสำหรับนักบัญชี 3(3-0-6)
Advanced Business Management for Accountants)
01130519* ทฤษฎีการบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Accounting Theory)
01130522* การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
(Strategic Cost Management)
01130532** การสอบบัญชีและบริการการให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
(Auditing and Assurance Services)
01130551** การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
(Accounting Information System Analysis and Design)
01130561 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6)
(Tax Management)
01130591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)
(Research Methods in Accounting)
01130541* แนวคิดทางการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)
(Accounting Concept for Financial Instruments)
- วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังตัวอย่างรายวิชาดังต่อไปนี้
01130514 การบัญชีร่วมสมัย 3(3-0-6)
(Contemporary Accounting)
01130515 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6)
(Financial Report and Analysis)
01130516 การบัญชีสำหรับธุรกิจข้ามชาติ 3(3-0-6)
(Accounting for Multinational Enterprises)
01130517* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Reporting Standards)
01130531 การตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing)
01130533 การสอบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Auditing and Electronic Data Processing)
01130534 การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตในทางบัญชี 3(3-0-6)
(Forensic Accounting and Fraud Prevention)
01130535 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตามหน้าที่ 3(3-0-6)
(Corporate Governance and Accountability)
01130572 การอำนวยการวางแผนและควบคุม 3(3-0-6)
(Controllership)
01130598 ปัญหาพิเศษ 1-3
(Special Problem)
2.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
01130595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3,3
(Independent Study)
หมายเหตุ * รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง
ความหมายของเลขประจำวิชา
ความหมายของเลขประจำวิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขต
เลขลำดับที่ 3-5 (130) หมายถึง สาขาวิชาบัญชี
เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุ่มวิชาต้นทุน
3 หมายถึง กลุ่มวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน
5 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศ
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะกิจ
7 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตในคณะ
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาปัญหาพิเศษการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
เลขตัวท้ายหมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม