หลักสูตร 2 ปี ปีละ 2 ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง พฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน ระหว่าง เมษายน - พฤษภาคม

**หมายเหตุ
เรียนทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี โดยประมาณเป็นเงิน 235,000 บาท
โดยแบ่งชำระเป็น 6 งวด
**หมายเหตุ
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าสอบและค่าเรียนภาษาอังกฤษ (กรณีสอบไม่ผ่าน) รวมทั้งไม่รวมค่าทัศนศึกษาต่างประเทศ
- กรณีผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพนิสิต
- โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โครงสร้างของหลักสูตร***
แผน ก แบบ ก2 (จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
1.รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 13 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายชื่อวิชา แผน ก
1.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01137597 สัมมนา 1,1
(Seminar)
- วิชาบังคับเอก 24 หน่วยกิต
01137517** การปฏิบัติตามกฏระเบียบทางบัญชีและภาษีและการรายงาน 2(2-0-4)
(Accounting and Tax Compliance and Reporting)
01137522** การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 2(2-0-4)
(Strategic Cost Management)
01137552* การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจในโลกยุคดิจิทัล 2(2-0-4)
(Accounting Data Analytics for Decision Making in a Digital World)
01137553* การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
(Risk Management and COntrols in the Digital Era)
01137554* การแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ 2(2-0-4)
(Data Visualisatioin and Visual Analytics)
01137591** ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 2(2-0-4)
(Research Methods in Accounting)
- วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาในกลุ่มบัญชีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาอีก 6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาบัญชี
01137514 การบัญชีร่วมสมัย 3(3-0-6)
(Contemporary Accounting)
01137515** การวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Statement Analysis)
01137541** การรายงานการตัดสินใจทางการเงิน 3(3-0-6)
(Reporting on Financial Decisions)
01137551** การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
(Accounting Information System Analysis and Design)
01137555* การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
(Information Technology Controls for Management)
01137598 ปัญหาพิเศษ 1-3
(Special Problems)
2) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
01140501 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
01140541 การจัดการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Marketing Management)
01140543 การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
(Digital Age Strategy Marketing Management)
01140574 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3(3-0-6)
(Human Behaviour in Organisation)
2.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01137599 วิทยานิพนธ์ 1-12
(Thesis)
หมายเหตุ * รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง
แผน ข (จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
ก.รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 13 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายชื่อวิชา แผน ข
1.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01137597 สัมมนา 1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต
01137517** การปฏิบัติตามกฏระเบียบทางบัญชีและภาษีและการรายงาน 2(2-0-4)
(Accounting and Tax Compliance and Reporting)
01137522** การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 2(2-0-4)
(Strategic Cost Management)
01137552* การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจในโลกยุคดิจิทัล 2(2-0-4)
(Accounting Data Analytics for Decision Making in a Digital World)
01137553* การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
(Risk Management and Controls in the Digital Era)
01137554* การแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ 2(2-0-4)
(Data Visualisation and Visual Analytics)
01137591** ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 2(2-0-4)
(Research Methods in Accounting)
- วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาในกลุ่มบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาอีก 6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาบัญชี
01137514 การบัญชีร่วมสมัย 3(3-0-6)
(Contemporary Accounting)
01137515** การวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)
(Financial Statement Analysis)
01137541** การรายงานการตัดสินใจทางการเงิน 3(3-0-6)
(Reporting on Financial Decisions)
01137551** การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
(Accounting Information System Analysis and Design)
01137555* การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
(Information Technology Controls for Management)
01137598 ปัญหาพิเศษ 1-3
(Special Problem)
2) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
01140501 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
01140541 การจัดการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Marketing Management)
01140573 การสื่อสารในองค์การขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Organisation Communication)
01140574 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3(3-0-6)
(Human Behaviour in Organisation)
2.การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
01137595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3,3
(Independent Study)
หมายเหตุ * รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง
ความหมายของเลขประจำวิชา
ความหมายของเลขประจำวิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขต
เลขลำดับที่ 3-5 (130) หมายถึง สาขาวิชาบัญชี
เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุ่มวิชาต้นทุน
3 หมายถึง กลุ่มวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน
5 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศ
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะกิจ
7 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตในคณะ
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาปัญหาพิเศษการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
เลขตัวท้ายหมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
*** ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ผู้สมัครจะต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ดังกล่าวก่อนจบการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ***