โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
ภาควิชาบัญชี ชั้น 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ __เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ __เวลา 9.00 - 16.00 น.

โทรศัพท์ : 0_2_ 9_4_0_ 5_6_4_0_ หรือ 0_2_ 5_7_9_ 5_3_5_5_ ต่อ 1_5_8_2_
โทรสาร : 0_2_ 9_4_0_ 5_6_4_1_

Website : http://masp.bus.ku.ac.th
E-mail : macct@ku.th
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
หัวข้อ
  • การรับสมัคร
  • การเรียนการสอน
  • การทำ Thesis หรือ IS
  • การใช้ห้องปฎิบัติการทางวิจัย
  • การจ่ายเงินค่าเล่าเรียนและลงทะเบียน
  • อื่นๆ
ข้อความ