• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่มีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ (ตรวจสอบได้ที่นี่) และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร หรือ หากยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษใดๆเลย สามารถสมัครกับศูนย์ทดสอบภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/
  • สมัคร online: 2 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 11 กุมภาพันธ์ 2564
  • ส่งใบสลิปค่าสมัคร+จดหมายรับรอง+รูปถ่าย: 18 มกราคม 2564
  • รายงานตัว+ชำระเงิน: 12 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 21 มกราคม 2564
  • เปิดเรียนปีการศึกษา 2564: มิถุนายน 2564
  • สอบสัมภาษณ์: 24 มกราคม 2564
รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 1,000 บาท
Transcript ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผลสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
ใบปริญญาบัตร Recommendation Letters 2 ฉบับ
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน Statement of Purpose ไม่เกิน 1 หน้า A4
Curriculum Vitae (CV)
** รายละเอียดเพิ่มเติม กดดูที่นี่ **
** สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ** ..... กรอกใบสมัครได้แล้ววันนี้ !! Click here !!