• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่มีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร หรือ หากยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครกับศูนย์ทดสอบภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/
 • สมัคร online --- 3 ธันวาคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ --- 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบสัมภาษณ์ --- 2 มีนาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา --- 23 มีนาคม 2562
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา --- 1 เมษายน 2562
 • ใบสมัคร สมัครผ่าน google form (ด้านล่างนี้) และรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
 • Statement of Purpose ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (upload ในใบสมัคร)
 • สำเนาใบปริญญาและ transcript อย่างละ 1 ฉบับ (นำมาในวันสัมภาษณ์)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันสมัคร และจดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) 2 ฉบับ ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ฉบับ (นำมาในวันสัมภาษณ์) และ สำเนาใบนำฝากเงิน 1 ฉบับ download ได้ที่นี่ (upload ในใบสมัคร)
** สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ** ..... กรอกใบสมัครได้แล้ววันนี้ !! Click here !!