ใบสมัคร
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ชื่อ *
ภาษาไทย *
ภาษาอังกฤษ *
แผนที่เลือกเรียน *

ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

วัน เดือน ปี เกิด * อายุ * ปี
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ) *
E-Mail Address *
อาชีพ
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่ง
ที่อยู่ที่ทำงาน
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา

1. การศึกษา
การศึกษา สถาบัน คุณวุฒิและ
สาขาวิชาเอก
คะแนน
เฉลี่ยสะสม
เริ่มศึกษา
(พ.ศ.)
สำเร็จการศึกษา
(พ.ศ.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
ปริญญาโทขึ้นไป
การฝึกอบรมหลังจากจบ
ปริญญาตรี
2. กิจกรรมที่ทำระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. คุณวุฒิหรือประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ

ประวัติการทำงาน

อัตราเงินเดือนปัจจุบัน บาท รายได้เฉลี่ย/เดือน(เงินเดือนรวมกับรายได้อื่น) บาท
เริ่มทำงานในตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ. ระยะเวลา ปี เดือน
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่ง

ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา (นับย้อนไปสู่อดีต)

1. บริษัท/หน่วยงาน
ตำแหน่ง ระยะเวลา ปี เดือน อัตราเงินเดือน บาท
รายได้เฉลี่ย/เดือน บาท
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่ง

ท่านรับรู้ข่าวสารการสมัครจากที่ใด
หลักฐานการสมัคร


โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับหลักฐานประกอบข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ด้วย
และไฟล์เอกสารที่โอนกรุณาโอนเป็นไฟล์รูป jpg, png, gif เท่านั้นค่ะ

การประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

โครงการฯ จะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ณ
  1. บอร์ดหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. บอร์ดหน้าโครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
  3. ทาง http://www.masp.bus.ku.ac.th
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ
ลงนามผู้สมัคร *