ด้วยบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ปรัชญาของหลักสูตรจึงเป็นการปฏิรูปวิชาการบัญชีในยุคดิจิทัล “Reinventing Accounting in a Digital World” เน้นการรู้จักข้อมูลที่ได้จากงานบัญชีเดิม ไปคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ได้ มหาบัณฑิตต้องสามารถเป็นคู่คิดซีอีโอ (CEO’s key businesss partner) ที่สามารถให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และนำเสนอข้อมูลให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจได้ ในขณะเดียวกันต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


  • เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเกิดประสิทธิผล
  • เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความชำนาญทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาได้อย่างชำนาญและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลได้
  • เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีความรู้อย่างเป็นระบบ นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้จากการทำวิจัยไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในอนาคตได้

โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนนอกเวลาราชการ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยใช้หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 โดยแผนการศึกษา เป็นลักษณะแผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาข้อมูลและการวิเคราะห์ (บช.ม. - ข้อมูลและการวิเคราะห์) ชื่อภาษาอังกฤษ MASTER OF ACCOUNTANCY (Data and Analytics) (M.Acc.: Data and Analytics) หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 ** อนึ่ง มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ ไม่สามารถสมัครสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ **